فضایی گرم ، صمیمی و ایمن برای پناهندگان و افرادی که با محرومیت اجتماعی در منچستر روبرو هستند

</s></s>

ما با جوامع همکاری می کنیم تا فرصت هایی را برای افرادی که در زندگی خود با مشکل روبرو هستند و می خواهند به طور کامل در جامعه ادغام شوند ، ایجاد کنیم.

</s></s>

ما مشتاقانه از بین بردن موانع اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زبانی اشتیاق داریم تا مردم بتوانند از یک زندگی دورتر و بهتر برخوردار شوند.

Afrocats-leaf-5.png
Afrocats-leaf-3.png

از کار ما حمایت کنید

هر پنی که جمع می کنیم به سمت شکستن موانع برای کمک به مردم در ارتباط با جوامع و زندگی بهتر است

10 پوند

داده هایی را برای یک فرد جوان فراهم می کند تا بتواند در ارتباط باشد

10 پوند

داده هایی را برای یک فرد جوان فراهم می کند تا بتواند در ارتباط باشد

5 پوند

هزینه های یک داوطلب را پرداخت می کند

Afrocats-leaf-4.png
1_Manchester-culture-awards.jpg

Proud winners of a Manchester Cultural Award 2021 

Cultural care in Covid