Photo from Magdalen (6).jpg

فضایی گرم ، صمیمی و ایمن برای پناهندگان و افرادی که با محرومیت اجتماعی در منچستر روبرو هستند

</s></s>

ما با جوامع همکاری می کنیم تا فرصت هایی را برای افرادی که در زندگی خود با مشکل روبرو هستند و می خواهند به طور کامل در جامعه ادغام شوند ، ایجاد کنیم.

</s></s>

ما مشتاقانه از بین بردن موانع اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زبانی اشتیاق داریم تا مردم بتوانند از یک زندگی دورتر و بهتر برخوردار شوند.

از کار ما حمایت کنید

هر پنی که جمع می کنیم به سمت شکستن موانع برای کمک به مردم در ارتباط با جوامع و زندگی بهتر است

25 پوند

می تواند به ما کمک کند از یک بزرگسال با بسته غذایی مناسب فرهنگی حمایت کنیم

10 پوند

داده هایی را برای یک فرد جوان فراهم می کند تا بتواند در ارتباط باشد

5 پوند

هزینه های یک داوطلب را پرداخت می کند